Algemene Levering- en Betalingsvoorwaarden van Bargas Isolatie B.V.

ARTIKEL 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, tevens zijnde de opdrachtgever van het werk aan Bargas Isolatie B.V., dan wel een natuurlijk persoon of rechts-persoon die wel handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Ondernemer: Bargas Isolatie B.V. of een aan haar gelieerde onderneming, hierna te noemen Bargas Isolatie B.V. die bedrijfsmatig een offerte uitbrengt en/of isolatiewerkzaamheden uitvoert en de daartoe te verwerken producten levert. Werk: het totaal van de tussen de opdrachtgever en Bargas Isolatie B.V. overeengekomen werkzaamheden en daarbij door Bargas Isolatie B.V. geleverde materialen en diensten als onder andere vermeld in de offerte. Partijen: dit zijn de opdrachtgever en Bargas Isolatie B.V. als opdrachtnemer.

ARTIKEL 2 – Werkingssfeer

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en Bargas Isolatie B.V., respectievelijk hun rechtsopvolger(s). Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden alleen wanneer deze door opdrachtnemer zijn aanvaard, met schriftelijke bevestiging.
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.
 3. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

ARTIKEL 3 – Aanbod

 1. Het aanbod voor een werk wordt schriftelijk of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. Het aanbod is informatief en geheel vrijblijvend zonder de verplichting om tot het sluiten van een overeenkomst over te gaan. Het aanbod is gebaseerd op de gegevens van de opdrachtgever, het wordt voorzien van een dagtekening en is voor de ondernemer bindend, tenzij tussentijds herroepen, gedurende 30 dagen na de datum van dagtekening, tenzij de offerte een andere termijn vermeldt.
 2. Het aanbod, samen met het vermelde in de offerte, omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen, die voldoende is om een beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken.
 3. Het aanbod vermeldt op het moment van planning een zo goed als mogelijk tijdstip of tijdvak waarop met het werk kan worden begonnen en bevat een aanduiding van de ingeschatte duur van het werk en een vermoedelijke datum van oplevering.
 4. Het aanbod geeft inzicht in de hoeveelheid te gebruiken materiaal en de prijsopbouw die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd en bestaat uit onder andere:
 5. De totale aanneem- of projectsom, daarbij komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor de werkzaamheden zullen worden verricht;
 6. Een opgave van de prijsfactoren (o.a. het te gebruiken isolatiemateriaal en overige grond- en hulpstoffen). Bargas Isolatie B.V. geeft op verzoek van de opdrachtgever een indicatie van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs, tenzij dat in de gegeven omstandigheden naar het oordeel van Bargas Isolatie B.V. in redelijkheid niet mogelijk is.
 7. Het aanbod vermeldt de betalingswijze en -termijn. Indien vermelding ontbreekt, dan geldt een termijn van 30 dagen.
 8. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden, welke voorwaarden op verzoek kosteloos worden toegezonden, alsook tevens op de website van Bargas Isolatie B.V. ter inzage zijn; www.bargasisolatie.nl.

ARTIKEL 4 – Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever, bij voorkeur schriftelijk of elektronisch.

ARTIKEL 5 – Verplichtingen van Bargas Isolatie B.V.

 1. Bargas Isolatie B.V. zal het werk deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren.
 2. Bargas Isolatie B.V. neemt bij de uitvoering van het werk de daarop algemene van toepassing zijnde voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk. De opdrachtgever zal Bargas Isolatie B.V. tijdig en ten minste ruim voorafgaande aan de uit-voering van het werk in kennis stellen van hierop betrekking hebbende specifieke dan wel niet algemene regels en voorschriften en technische omstandigheden.
 3. Bargas Isolatie B.V. is verplicht de opdrachtgever te wijzen op:
  1. Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een voor het uitvoeren van het werk ondeugdelijke ondergrond en de gevolgen daarvan;
  2. Onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
  3. Gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
  4. Gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;
  5. Eén en ander tenzij Bargas Isolatie B.V. deze gebreken of onjuistheden niet kende, of redelijkerwijze nietbehoorde te kennen.
 4. Bargas Isolatie B.V. draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door ter zake deskundige personen.
 5. Bargas Isolatie B.V. vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te verwijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Bargas Isolatie B.V. zelf, dan wel zijn ondergeschikten of andere door hem bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen.

ARTIKEL 6 – Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever stelt Bargas Isolatie B.V. in de gelegenheid het werk vrijelijk en zonder onderbrekingen te kunnen verrichten. De ruimten waarin gewerkt dient te worden dienen goed toegankelijk, schoon en droog te zijn.
 2. De opdrachtgever zorgt er voor dat Bargas Isolatie B.V. tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en alle voor het werk te verschaffen gegevens, zoals onder andere de ligging van leidingen, rioleringen en dergelijke. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de volledige verstrekking van voornoemde gegevens. In geval er bij één van partijen nadeel ontstaat welke geheel of ten dele het gevolg is van het niet volledig verstrekken van informatie door opdrachtgever aan Bargas Isolatie B.V., dan is opdrachtgever aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende nadelige gevolgen.
 3. Indien er op een werk subsidie van toepassing kan zijn, dient de opdrachtgever deze zelf tijdig en op een juiste wijze aan te vragen. Bargas Isolatie B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk indien dat niet, te laat of onjuist door de opdrachtgever is geschied.
 4. De opdrachtgever verschaft Bargas Isolatie B.V. de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van de opdrachtgever.
 5. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van Bargas Isolatie B.V. behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk door Bargas Isolatie B.V. daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin het vermoeden van vertraging ontstaat dient de opdrachtgever Bargas Isolatie B.V. daarvan tijdig in kennis te stellen.
 6. Als de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in dit artikel of omstandigheden welke redelijkerwijs tot het risico van de opdrachtgever kunnen worden gerekend, dan dient de opdrachtgever de daarmee direct en indirect verband houdende schade, nadeel en kosten aan Bargas Isolatie B.V. te vergoeden.
 7. Indien de opdrachtgever een beroep doet op de garantiebepalingen van artikel 15 van deze voorwaarden moet Bargas Isolatie B.V. of een door hem aan te wijzen deskundige, voor het kunnen bepalen van mogelijke aansprakelijkheid in de gelegenheid worden gesteld tot het zo nodig verrichten van onderzoek op een voor de opdrachtgever minst bezwarende wijze.
 8. De opdrachtgever dient gebreken aan het werk, op straffe van verval van recht, binnen een bekwame tijd van veertien dagen nadat hij deze na de oplevering heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk aan Bargas Isolatie B.V. te melden. De opdrachtgever draagt het volledige risico voor schade veroorzaakt door:
  1. Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
  2. Onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
  3. Gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
  4. Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;
  5. Het niet dan wel niet tijdig aan Bargas Isolatie B.V. kenbaar maken van kabels, leidingen en draden.
  6. Dit doet niet af aan de plicht van Bargas Isolatie B.V. om de opdrachtgever te waarschuwen op grond van het gestelde in artikel 5 lid 3.
 9. Bargas Isolatie B.V. is gerechtigd om ten minste gedurende de uitvoering van de werkzaamheden een reclame-uiting aan het object te bevestigen.

ARTIKEL 7 – Meer- en minderwerk

 1. Boven de aanneemsom kan de opdrachtgever nadat de overeenkomst is gesloten en binnen 30 dagen na die sluiting, meer- of minderwerk overeenkomen.
 2. Meer- of minderwerk wordt, behoudens in spoedeisende omstandigheden vooraf, schriftelijk of elektronisch overeengekomen.a). Indien aan het vorenstaande niet werd voldaan en opdrachtgever het uitvoeren van meerwerkzaamheden accepteert, is hij gehouden om de gefactureerde meerwerkzaamheden te betalen, zulks op voorwaarde dat deze een redelijke prijs belopen.

ARTIKEL 8 – Overmacht

 1. Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen binnen een redelijke termijn tijdelijk onmogelijk, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.
 2. Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen blijvend onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is de wederpartij gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten en voor Bargas Isolatie B.V. daarbij de gederfde winst op dat werk.

ARTIKEL 9 – Oplevering

 1. Bij overschrijding van de opleveringstermijn dan wel het afgesproken tijdstip of tijdvak met meer dan 5 werkdagen zonder dat er sprake is van overmacht als bedoeld in het voorgaande artikel en zonder dat Bargas Isolatie B.V. de opdrachtgever met redenen omkleed daarover vooraf heeft geïnformeerd, is Bargas Isolatie B.V. verplicht de hierdoor geleden aantoonbare directe schade aan de opdrachtgever te vergoeden. De omvang van de vergoeding is nimmer hoger dan het bedrag waarvoor het werk wordt uitgevoerd.
 2. Het werk is opgeleverd wanneer Bargas Isolatie B.V. aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aan-vaard.
 3. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
  1. Wanneer uiterlijk 14 dagen zijn verstreken nadat de opdrachtgever van Bargas Isolatie B.V. de mededelingheeft ontvangen dat het werk voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden;
  2. Wanneer de opdrachtgever het object waaraan het werk is verricht -weer- geheel of voor een gedeelte in gebruik neemt, wordt door ingebruikneming van (een gedeelte van) het werk, dat gedeelte als opgeleverd beschouwd, tenzij het aan de ingebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.

ARTIKEL 10 – Betaling in termijnen
Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Betaling dient in dat geval plaats te vinden uiterlijk binnen 3 dagen na factuurdatum.

ARTIKEL 11 – De eindafrekening

 1. Binnen een redelijke termijn na het gereed zijn van het werk dient Bargas Isolatie B.V. bij de opdrachtgever de eindafrekening in, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De eindafrekening geeft een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden, uitgesplitst naar de oorspronkelijke opdracht, en van het eventueel opgedragen meer en/ of minderwerk.
 3. In de eindafrekening wordt een specificatie gegeven, dan wel verwezen naar het gestelde in de offerte c.q. overeenkomst. Indien van toepassing wordt verder een specificatie van meer en/of minderwerk opgenomen.
 4. De in het vorige lid genoemde specificatie vindt niet plaats voor zover het werk is uitgevoerd voor een aanneemsom, behoudens indien het betreft opgedragen meer- en/of minderwerk.
 5. Indien de Bargas Isolatie B.V. in de offerte in regie een richtprijs afgeeft, mag deze richtprijs met niet meer dan 10% worden overschreden, behoudens opgedragen meerwerk met inachtneming van het bepaalde in artikel 7. De reden van een eventuele overschrijding van de richtprijs dient uit de specificatie duidelijk te blijken.
 6. Betaling van de eindafrekening vindt plaats uiterlijk binnen 3 dagen na factuurdatum.

ARTIKEL 12 – Niet-tijdige betaling

 1. De opdrachtgever is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum.
 2. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering niet is betaald, is Bargas Isolatie B.V. is gerechtigd een rente van 1 procent per maand in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum.
 3. Bargas Isolatie B.V. is na verloop van de in het eerste lid bedoelde termijn van 5 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien Bargas Isolatie B.V. hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. Bargas Isolatie B.V. is  gerechtigd om buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen conform het “rapport voorwerk II”, doch deze kosten zullen tenminste € 150,– inclusief BTW bedragen.
 4. Indien de opdrachtgever met de betaling van een termijn als bedoeld in artikel 10 in gebreke blijft en Bargas Isolatie B.V. de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch heeft gesommeerd om tot tijdige betaling over te gaan, is Bargas Isolatie B.V.gerechtigd het werk stil te leggen. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van Bargas Isolatie B.V. op vergoeding van kosten, schade, rente en gederfde winst onverlet.
 5. Bargas Isolatie B.V. blijft eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

ARTIKEL 13 – Niet-nakoming van de overeenkomst

 1. Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet dan wel niet volledig of tijdig nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. Als één van de partijen de overeenkomst blijvend niet geheel of gedeeltelijk nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst middels de Rechter te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding
  niet rechtvaardigt.
 3. Bargas Isolatie B.V. heeft naast het recht op vergoeding van alle schade en kosten ook recht op een vergoeding van de gederfde winst. Hierbij is Bargas Isolatie B.V. gerechtigd om in plaats van vergoeding van de werkelijk door haar geleden schade, kosten en gederfde winst, haar nadeel te fixeren op 15 procent van het bedrag dat zij opdrachtgever zou factureren indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd.

ARTIKEL 14 – Eigendom van tekeningen, ontwerpen e.d.

 1. De door of vanwege Bargas Isolatie B.V. verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen en calculaties e.d. blijven zijn eigendom.
 2. Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen e.d. gevestigde rechten (auteursrechten, modelrechten e.d.) worden voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.

ARTIKEL 15 – Garantie

 1. Bargas Isolatie B.V. garandeert aan de opdrachtgever dat eventuele gebreken in het werk na oplevering gedurende de hierna te noemen perioden kosteloos zullen worden verholpen, tenzij dat redelijkerwijs niet aan hem is toe te rekenen, dan wel dat hij aantoont dat het gebrek niet is ontstaan door Bargas Isolatie B.V. bij de uitvoering van het werk. De gegeven garantie is beperkt tot een duur van 10 jaar en wordt gegeven conform BRL 2121, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Voor zaken waarop voornoemde BRL 2121 geen betrekking heeft, wordt eveneens een garantie gegeven voor een periode van 10 jaar, tenzij de tekortkoming producten betreft waarop de leverancier van Bargas Isolatie B.V. een kortere garantieperiode geeft. In dit laatste geval blijft de garantieperiode beperkt tot die door de leverancier gegeven termijn.
 2. De garantietermijn zoals genoemd in lid 1 geldt tenzij Bargas Isolatie B.V. en de opdrachtgever een andere termijn schriftelijk overeenkomen.
 3. Kleine onvolkomenheden die geen afbreuk doen aan de bruikbaarheid, de kwaliteit, de duurzaamheid, het uiterlijk van het geleverde werk, vallen buiten de garantie.
 4. Indien Bargas Isolatie B.V. uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijke onderhoudsvoorschriften heeft verstrekt aan de opdrachtgever, of de opdrachtgever dan wel derden namens hem werkzaamheden uitvoerenm aan of met betrekking tot het werk dat Bargas Isolatie B.V. heeft uitgevoerd, vervalt de garantie ten aanzien van gebreken die zijn veroorzaakt door het niet conform de voorschriften onderhouden en/of behandelen dan wel laten doen verrichten van het werk door derden. De bewijslast rust op de meest gerede partij.
 5. Het voorgaande laat onverlet dat Bargas Isolatie B.V. ook na de genoemde perioden aansprakelijk kan blijven op grond van de wet.
 6. Uitgesloten van de garantie zijn:
  1. Schade ontstaan als gevolg van gebrekkige dan wel geen ventilatie door de opdrachtgever in de ruimte waar het werk is aangebracht,
  2. Schade(s) welke niet terug te voeren zijn op materiaal en/of montagefouten van het werk door Bargas Isolatie B.V. uitgevoerd, externe invloeden, wijzigingen aan het werk, reparaties en/of vernieuwingen door derden uitgevoerd,
  3. Schade ontstaan vanwege niet door de opdrachtgever geschapen omstandigheden, zoals gebrekkig metselen/of voegwerk door derden aangebracht of juist niet aangebracht aan het object, als aangegeven in artikel 6 van deze voorwaarden en de gevolgschade hiervan.

ARTIKEL 16 – Aansprakelijkheid

 1. Voor zover de aanvaarde opdracht een inspanningsverbintenis betreft, heeft Bargas Isolatie B.V. een inspanningverplichting. Hij is nooit aansprakelijk voor niet gehaalde resultaten. Hij is alleen aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitvoeren van opdrachten.
 2. Als Bargas Isolatie B.V. aansprakelijk is voor directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag en in elk geval maximaal tot het bedrag van de door de assuradeur van opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 3. In afwijking van lid 2. van dit artikel, is bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 4. In geen geval kan aanspraak worden gemaakt op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van opdrachtgever of op indirecte schade en gevolgschade.
 5. Opdrachtgever kan binnen drie maanden nadat opdracht is afgerond schriftelijk beroep doen op een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht.

ARTIKEL 17 – Geschillenregeling

 1. Geschillen tussen de opdrachtgever en Bargas Isolatie B.V. over de uitvoering van overeenkomst met betrekking tot door de door Bargas Isolatie B.V. te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de opdrachtgever als door Bargas Isolatie B.V. aanhangig worden gemaakt.
 2. Een geschil kan slechts in behandeling worden genomen bij de arbitragecommissie, indien de opdrachtgever zijn klacht eerst ten minste drie weken daarvoor bij Bargas Isolatie B.V. heeft ingediend.
 3. Nadat de klacht bij Bargas Isolatie B.V. is ingediend en er binnen twee maanden nadat het geschil aanhangig is gemaakt, er met Bargas Isolatie B.V. geen voor partijen afdoende oplossing is bereikt, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de hierboven aangegeven instanties aanhangig worden gemaakt.
 4. Wanneer de opdrachtgever of Bargas Isolatie B.V. een geschil aanhangig maakt, is de wederpartij aan deze keuze gebonden. Indien Bargas Isolatie B.V. dit wil doen, moet hij de opdrachtgever vragen zich binnen vijf werkdagen uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Bargas Isolatie B.V. dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de door hem gekozen instantie aanhangig te maken.
 5. De arbitragecommissie bestaat uit een vertegenwoordiger namens de opdrachtgever, een namens Bargas Isolatie B.V. en een onafhankelijk lid van een van vermelde organisaties. De scheidslieden zullen rechtspreken als goede mannen naar redelijkheid en billijkheid. De procesorde wordt door hen geregeld.
 6. De arbitragecommissie doet uitspraak met in achtneming van de bepalingen in wet- en regelgeving en op basis van haar deskundigheid. De beslissingen van de arbitragecommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 7. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. De in het ongelijk gestelde partij zal worden veroordeeld in de kosten van de arbitrage. De scheidslieden zijn bevoegd deze kosten geheel of gedeeltelijk te compenseren, indien beide partijen in het ongelijk worden gesteld. Onder voorschotten zijn mede begrepen de kosten van getuigen en deskundigen.
 8. Uitsluitend de Rechter uit het Arrondissement Den Bosch dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen. Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing.

ARTIKEL 18 – Nakoming bindende adviezen

 1. Partijen dienen het advies binnen vier weken nadat de schriftelijke uitspraak is ontvangen, uit te gaan voeren in overleg met de andere partij.
 2. Voor toepassing van deze termijn is vereist dat de opdrachtgever een schriftelijk of elektronisch beroep doet bij de hiervoor aangegeven geschilleninstantie.

ARTIKEL 19 – Voorrang wijziging algemene voorwaarden
Bargas Isolatie B.V. zal haar algemene voorwaarden slechts wijzigen indien daar aanleiding toe bestaat.

Onze keurmerken

Ook een opdracht voor ons?

Neem vrijbljivend contact met ons op of vraag een adviesgesprek aan op locatie.